[responsive-menu]

فرمانی

فرمانی ها یکی از تجهیزات حرکتی مخصوص دوربین های فیلمبرداری حرفه ای میباشند. با توجه به اینکه دوربین های جدید فیلمبرداری حرفه ای دارای اندازه بدنه کوچک

.می باشد و امکان استفاده از آنها بصورت رو دوشی وجود ندارد استفاده از این فرمانی ها باعث فیلمبرداری نرم و با لرزش کمتر می گردد

0161