[responsive-menu]

کرین

کرین ها از سری تجهیزات حرکتی مخصوص فیلمبرداری می باشند. در حقیقت همان استاندارد سه پایه را دارند ولی در عمل کارکرد بهتری را ارائه می دهند. اگر شما در فیلم های سینمایی می بینید که دوربین بدون قطع شدن تصویربرداری به هر طرف چرخیده می شود و به طرف آسمان و زمین نیز به روانی و راحتی حرکت می کند حتماً بدانید پای یک کرین در میان است. با استفاده از کرین ها دوربین در محل مخصوص خود مستقر می شود و فیلمبردار با استفاده از دسته های کنترلی و حرکتی بسیار روان و لغزنده، فیلمبرداری می نماید

0171